-    yoga.co.il

!
 
 
 
  | 
 -  , , ′ . ′ .

, . ' . ?
, ; ;  ' ; ; -  . . . - " ' , .   ' -   .  ' , . - ' . ' . ' . 
 
'
, . . ? - , .
? .
-  . ', .
, -  , . -  . ' -  '.
' -  . ' . ' , .
'?
. () '. -  . :  , , , . '.
.  " . ', , . , . , , '. ', . ', , .
-  , ' .
' ,   .   - .

'
' , , '. ' ' , " . " .
, '.
' , , ' .
' ?
, ; , .  , . .
, , '.
' .
, ' .
; '.
.
' .
' . '  , .
.
' .
' . , . .
, . . , .

'
' ' .
. ? .
, .
, .
, .  , , .  .
: , , ; .
' , .
' , , . . , .
.
.
' .
 
. , . " , , .  "annamaya h's saumya manaha"-  , " . ' - , .
', ' .  .
, , , ? .  . , , , '.  .  , , .
.
' .  ' . . .

  '
' , ; .
( ) ' .  .  . , .
.
, . .  .
, .
. , .
, . (shraddha); " .
.  ' , , .
' , .
 ' .
, . .   .
' .

'
  ' - .
, .
, ?
, .  ' .
?
. ?, .
?
, . 
, , .
  , , .
.  , .  ?
. ' . .
?
.
.  , , , .  .
.  . 
. .  , , ' ' .  ' .
' , ' .
, .
.
' , , .
, : , .  , .  , .
.

'
' , .
, .
, ', , ?
.  , , ().  " " " .
.
" ", ?  ' . ' .
' ' (bharamadhya drishti), ' , . - , . .  , .
'.  , , , .
  .  - , , , . , . 
', '.    " ". ' .
, .   - , , , .
.

 
 
 
, : , :
- , .
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com