-  yoga.co.il

!
 
 
 
  | 
. ′ : , , .

' ' ' . . ' : , , . , . ' , . , ' ' ' ( '' ''). 

******

' , , . (''), (''). . '' , , , . 

' : . , ' , , ( ).

10

, -10 . 5 , , – . , , 10 (5 + 5 ). : 

 1. : '' (Bhoga)

, '' (Avidya), (Duhkha). , , .

 1. (Hatha/Raja Yoga)

, (Hatha Yoga), , ( -Raja Yoga).

 1. (Pratyahara)

.

 1. (Dharana, - (Raja Yoga

, , . , , .

 1. (Samadhi)

 1. (Jnana Yoga)

, , ''.

 1. (Viveka khyati)

(''), , , .

 1. (Karma Yoga)

, . , , .

 1. (Purusha)

, , , , '', , . , , , .

 1. '' (Bhakti Yoga)

, , '' . , , , .

 1. (Kaivalya)

: - '', , , – .

'

', , , : 

'

0

: '' (Bhoga)

-

-

1

(Hatha/Raja Yoga)

  : ((Hatha Yoga

  5 ( (Raja Yoga:

 • ( (Yama, Niyama
 • ((Asana,  Pranayama,  Pratyahara

 

-

II

II

II

 

-

28-29

30-45

46-54

2

(Pratyahara)

II

55

3

(Dharana, - (Raja Yoga

  3 (Samyama)

  (Abhyasa) (Vairagya

  ,  

 

III

I

I

 

1-8

12-16

29-40

4

(Samadhi)

  (Citta Vritti Nirodha)

  (Samyama)  

 

I

III

 

1-11,41

9-15

5

(Jnana Yoga)

 

  ( )

   

  - Samyama

 

I

II

II

III

 

17-28,42-51

1-17

18-27

16-48

6

(Viveka khyati)

III

49-55

7

(Karma Yoga)

IV

1-17

8

(Purusha)

 

IV

18-25

9

'' (Bhakti Yoga)

 

-

-

10

(Kaivalya)

 

IV

26-34

, , . , , ', , . ('') . , ('').

'

, ', . , , ': 

, ,

((Hatha Yoga. , . , , , (Asana) (Pranayama), , .  

' ', , . '' (Bhoga), 5 , (Avidya) . , , , , .  

'' (Bhakti Yoga) , . , , , ''. , (Kaivalya), '.   

, :

' " ": - , ( ), , . 

"" , ' ' ', , . " ' ' ', , : , , , . 

: , - . , , . 

, , ' : , , . , . ' , .

 
 
 
09/12/2021
16/12/2021
04/01/2022 Yatra .
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com