-    yoga.co.il

!
 
 
 
  | 
′ ? ?

 

'  (Raja Yoga)   (Ashtanga) (Ashta) (Anga).   " " " " '.  

(Raja) , ' .  Manas . 

'  (Yama, Nyama) (Asana) , (Pranayama) , (Pratyahara) ,    (Dharana) , (Dhyana) , (Samadhi) (Yoga).

' "" .  .  , , , , , , , , ... 

, , , , '.

, .

: , , , , .

, .

  (vritti) , . 

, , .

' , ' "" , , .

, , . 

' , !

' . ' , , , .

. , , !

 
 
 
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com