-    yoga.co.il

!
 
 
 
-10   | 
. , : . .

' ' : , , , : , , . , , . , , . 

- – , . , , , , . , , . , . , , . 

, , – . , '' ''. 5 , . , 10 (5 + 5 ) , : 

1 - , (Hatha Yoga), , ( -Raja Yoga). 
2 - (Pratyahara). 
3- , , (Dharana). , , . 
4- (Samadhi) . 
5- , , '' (Jnana Yoga). 
6- (Viveka Khyati) (''), , , . 
7- , (Karma Yoga). , , .
8- , , , , '' (Purusha), , . , , , .
9- , , '' (Bhakti Yoga) . , , , .
10- (Kaivalya): - '', , , – .

. , : . . 

*******************

' ' : , , , , . , , . , 5 : (), , , . , , . , , . . , , . , , - – .

, , , . , , . , . , , . – , . , , . , – - . , , .

, . , . , , . 

' ' . , '' '' , , ( ). ' '. 

: – , , - . . , . " , , . , , - , . , , , . , , – . 

5 , . , 5 -5 , 10 . 5 5 , , , , , . 5 , 10 , : 

                                                       

1. : '' (Bhoga)
2. (Hatha/Raja Yoga)
3. (Pratyahara)
4. (Dharana, - (Raja Yoga
5. (Samadhi)
6. (Jnana Yoga)
7. (Viveka khyati)
8. (Karma Yoga)
9. (Purusha)
10. '' (Bhakti Yoga)
11. (Kaivalya)

    .    10

 

: '' (Bhoga)

, , , , , . , '' (Avidya): , , ''. (Duhkha). , , . : , , , .

, , '' . . . . , (Aphavarga), . , , . -, , , , . , , . 

(Hatha/Raja Yoga)

, – , , . '' , . 

(Hatha Yoga) ( -Raja Yoga). , . . , . , : 

(Asana) , , , . , , , – - . , , , (, ), – , .

, (Pranayama) . , - - . , , , , , , , . , , . . , , . , (Prana) , '' – , '' – .

: : (Yama) (Niyama). , , , " , . (, , , ') ( ), . – , , . , , , , – ( ) . , , , , , , '.

, . , : (Asana) . ( : ), , . . (Pranayama) , , . . (Pratyahara) (, )  - - (, ). 

, , , -Raja Yoga, , , -Hatha Yoga, . . 

 

(Pratyahara)

, , : . , - '' - , . , , . , , , ( ). , '', .   

(Dharana, - (Raja Yoga

, , . (Dharana) ( -Raja Yoga), : , . , , , , (, ). : (Abhyasa), , , (Vairagya). ( ). , , , . , , . , , . 

(Samadhi)

, , . , (, , ') (Citta Vritti Nirodha). (Dhyana) , (Samadhi). '' ' ': , , , . - , , , , , , .

'' , . , - . , , . '', '' – , .

, , , . : , . , , . , . 

'' , , . '' , " - , '' .   

(Jnana Yoga)

'' , , , '', : , , . (Prakriti), ( , ), , . , '' . , '' (Asmitta) , , (Purusha), '' ''. , , , , . , , , .    

(Vichara) . (Samadhi) , . , – – , , : (: , , , , , , , ); , ; , , , ; . 

, , '', . (, , ), '' . , '', . , , (Paravairagya) . , : (Viveka khyati). '' '', , .

, . ( -Klesha). , : (Suhkha) , (Raga) , (Duhkha) , (Dvesha) . ( ) , . ( ) , ( ). , / , , . : , , , . '' (Abhinivesha), . . 

(Viveka Khyati)

('') , '', (Viveka Khyati). '' '' ( ), (''), . , (Paravairgya), . , . : (''), , , - : ''! 

, , , , , - , . , . 

(Karma Yoga)

, . , , , . , .

, , , , . , , . , . , - . , , , , ( – , ). . , , , . ( ) – - . , . 

, , , . , , , . , , (, ). : , , . , , , . 

, , , : , , , . , , , . , . , - , , ''. 

, , . . - , ''. 

(Purusha)

, , , . , , , . , : '' ''! , , . '' . ' '. / '', , '' . . . , .

, –   - , . , . , , , , '', , , . , . ('') , . , , '' . . , ''. 

'' (Bhakti Yoga)

, – - ''. , , '' , - – , . , – '' - , . -, , , ''. , . (Bhakti) , , . , , . ( ). – , .

(Kaivalya)

, '' , (Kaivalya). '', . , , , , '' . , , , . , , '', , , . , . . .

                        : " , "

' ' , . 10 , . , , : 

" "

, ''. ''. , . , , , . ''. 

, , '', ''. , '' ' '. '', . , '' , , '' . 

" . "

. . . , . 

, , . - '' – , ''. , , . , . - , . 

" "

. - . '' '' . . , . 

, 10 . , , . , -10 , . . . . 

– , , .

 
 
 
30/09/2021
24/10/2021 -
01/11/2021 Teaching with Soft Eyes -
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com