-    yoga.co.il

!
 
 
 
>>
  |  Urdhvamukha Svanasana
-   |  Urdhvamukha Salabhasana
  |  Ekapada Adhomukha Salabhasana
  |  Dvipada Salabhasana
-   |  Dvipada Adhomukha Salabhasana
  |  Bhujangasana I
  |  Dhanurasana
  |  Ustrasana
  |  Setubandhasana
  |  Ekapada Setubandhasana
  |  Kapotasana
  |  Urdhva Dhanurasana
  |  Ekapada Urdhva Dhanurasana
  |  Dvipada Viparita Dandasana
  |  Ekapada Viparita Dandasana I
  |  Vrichikasana I
2  |  Vrichikasana II
  |  Mandalasana
1  |  Ekapada Rajakapotasana I
2  |  Ekapada Rajakapotasana II
3  |  Ekapada Rajakapotasana III
4  |  Ekapada Rajakapotasana IIII
21/11/2019 : + = .
26/11/2019 , :
28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
12/12/2019
22/12/2019 ,
14/01/2020 -300 - ′ ,
16/01/2020 -
20/01/2020 -
23/01/2020 -
02/02/2020
06/02/2020
09/04/2020 2020
05/09/2020 ,
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com