-    yoga.co.il

!
 
 
 
 /
                                           
 Ishvara  

 Ishvara pranidhana   . ' , (), () .

 Yoga   , , , , , .

 Yogananda  

 Ynatra   , , .

,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com